KATALOG

Syntetická barva, lak Granit Nopolux 1000 ml na nákladní auta MB Track odstín červený

Syntetická barva, lak Granit Nopolux 1000 ml na nákladní auta MB Track odstín červený

Syntetická barva, lak Granit Nopolux 1000 ml na nákladní auta MB Track červený – barva Nopolux je velmi lesklý, rychleschnoucí lak ze syntetické pryskyřice vysoké kvality s vynikajícími krycími vlastnostmi pro vozidla, traktory a stroje s běžnými barevnými odstíny všech značek. Nopolux je odolný vůči mechanickému poškození i působení počasí, olejů. Navíc je velmi elastický a práce s ním je velice snadná. Před použitím dobře protřepejte nebo promíchejte, nepoužívejte v teplotách pod +8°C, usychá po cca 6 hodinách/20°C. Ředitelný s Granit Nopolux syntetickým ředidlem. Vydatnost barvy 10-14 m2 z 1000 ml.


Návod k použití barvy Nopolux Granit:


Než začnete provádět nátěr barvou ze syntetické pryskyřice Granit Nopolux, nejprve dokonale očistěte, zbavte rzi a odmastěte povrch určený k natírání pomocí benzínu, acetonu, nitroředidla nebo mycího ředidla.
Případné nerovnosti, rýhy a praskliny zakytujte pomocí tmelu. Po zatvrdnutí tmel přebrušte smirkovým papírem.
Je dobré použít základovou antikorozní barvu Granit – podklad ošetřený základním nátěrem zajišťuje kromě preventivní ochrany proti korozi i lepší krycí schopnosti a lepší přilnavost barvy k povrchu. Barvy Granit Nopolux na bázi syntetických pryskyřic jsou jednosložkové a lze je použít okamžitě. Pro optimální aplikaci musí být okolní teplota vyšší než +5 °C.
Barvu lze nanášet štětcem, stříkáním nebo máčením. Na ředění syntetické barvy použijte ředidlo na syntetické barvy, laky Nopolux. Množství ředidla, které se přidává do syntetické barvy, závisí na její požadované viskozitě pro aplikaci štětcem, válečkem nebo nástřikem a obvykle se pohybuje v rozmezí 10-20 %.
Přidáním tužidla, vytvrzovače do barvy na bázi syntetických pryskyřic získá nátěr ještě vyšší kvalitu a povrchovou tvrdost. Vytvrzovač, tužidlo na syntetické barvy, laky Nopolux zkracuje dobu sušení barvy, zlepšuje chemickou odolnost i odolnost proti UV záření.


Hrozící nebezpečí při práci s barvou Nopolux Granit:


Hořlavé tekutiny a páry. Může způsobit ospalost či závratě. Toxický pro vodní organismy, dlouhotrvající toxický vliv.


Pokyny pro bezpečné zacházení s barvou Nopolux Granit:


Držte mimo horko/jiskry/otevřený oheň/horké povrchy. Nekouřit. Preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Vyhněte se vdechování par. Používejte pouze venku nebo v dobře ventilovaných místnostech. Zamezte vypuštění do prostředí. Používejte ochranné rukavice/brýle/oděv. V případě kontaktu s kůží (nebo vlasy): ihned odstraňte veškeré kontaminované oděvy. Opláchněte kůži vodou/mýdlem. Při vdechnutí: Doveďte osobu na čerstvý vzduch. Zavolejte lékařskou pomoc, pokud se necítíte dobře. Uchovávejte v dobře ventilovaných prostorech. Nádobu vždy pevně uzavírejte. Pokud je potřebné vyhledat lékařskou pomoc, přineste s sebou nádobu nebo informace o výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.


Složení barvy Nopolux Granit:


Obsahuje: uhlovodíky, C8-12, n-alkany, isoalkany, cykloalkany, aromáty (2-25%). Doplňující informace o nebezpečnosti (EU) EUH066 opakované vystavení může způsobit vysoušení či popraskání pokožky. EUH208 Obsahuje 2ethylhexanovou kyselinu, sůl zirkonu; 2-butanon oxim. Může způsobit alergickou reakci.KOUPIT PRODUKT NA E-SHOPU